Z powodu urlopu Wszystkie zamówienia złożone w dniach 31.05-22.06, zostaną wysłane po 22 czerwca
Z POWODU URLOPU WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W DNIACH 31.05-22.06, ZOSTANĄ WYSŁANE PO 22 CZERWCA
0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego NASHE.PL

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy NASHE dostępny pod adresem internetowym https://nashe.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Kisiel działającą w ramach działalności gospodarczej pod nazwą NASHE Agnieszka Kisiel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą przy ul. Gościniec 34 w Łodzi (93 – 645), NIP 7322018274, REGON 360029128.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz określa zasadny korzystania z tego Sklepu, a nadto zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NASHE Agnieszka Kisiel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7322018274, REGON 360029128
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://nashe.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gościniec 34, 93 – 645 Łódź
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: office@nashe.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 785 072 136
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1050 1461 1000 0092 0345 8451
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 900 – 1700

§ 4
Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu i składania zamówień niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane przez siłą wyższą, niedozwolone działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz ewentualnie potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Gościniec 34, 93 – 645 Łódź
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przy odbiorze;
  b. Płatność za pobraniem;
  c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  d. Płatności elektroniczne;
  e. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach poszczególnych produktów w Sklepie.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sklep. Newsletter wysyłany jest tylko do tych Klientów, którzy zamówili go poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub na innej stronie Sklepu oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja zawierająca w szczególności aktualne dane o ofercie Sklepu i promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili nieodpłatnie zmienić wskazany adres, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania go przez kliknięcie linku umieszczonego w stopce każdego Newslettera, a następnie kliknięcie przycisku „wypisz się”.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1059), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe w przypadku dokonania przez Klientów zakupów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Konta w Sklepie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze newsletter, jest udzielona zgoda. Przetwarzanie danych w przypadku zakupu towarów i usług jest konieczne w celu realizacji umowy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Klienta lub maksymalnie przez pięć lat od daty realizacji zamówienia.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych Klienta.
 10. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Sklep będzie korzystał z możliwości podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem procesu profilowania, w oparciu o zgromadzone dane osobowe Klientów za pomocą narzędzi, o których mowa w Polityce Prywatności (pkt. IV).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do indywidualnego informowania Klientów o tych zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wersja regulaminu według stanu prawnego z dnia 08 marca 2019 r.

 

Formularz odstąpienia od umowy KLIKNIJ aby pobrać. 

 

Polityka cookies serwisu https://nashe.pl

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest NASHE Agnieszka Kisiel z siedzibą przy ul. Gościniec 34, 63 – 945 Łódź, NIP 7322018274, REGON 360029128.
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich aktywności w następujący sposób:
 3. przez informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkowników do formularzy;
 4. przez logi serwera gromadzone przez hostingodawcę JDM.pl Sp. z o.o.
 5. ul. Smolna 2 lok 12
 6. 62-095 Murowana Goślina;
 7. przez pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych (tzw. ciasteczka).

II. Informacje w formularzach

 1. Serwis gromadzi informacje uzyskane od użytkowników i przekazane przez nich dobrowolnie.
 2. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania obsługi procesu sprzedaży, zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.
 4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie zaangażowanym w obsługę procesu sprzedaży, w tym w szczególności serwisom obsługującym płatności lub świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, z którymi Operator Serwisu współpracuje we właściwym zakresie.
 5. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (strefa czasowa, adres IP).

III. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią informatyczne dane w postaci plików przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu celem zoptymalizowanego korzystania ze stron internetowych Seriwsu. Najczęściej zawierają one nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i posiadającym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, a przeglądarka internetowa zezwala na usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, przy czyn szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają zapisowi w warstwie serwerowej, a dane te wykorzystywane są wyłącznie celem administrowania serwisem oraz zapewnienia mu sprawnej obsługi.
 2. Zapisowi, o którym mowa w pkt. IV.2 obejmują w szczególności czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta (identyfikacja dokonywania przez protokół http), informacja o błędach przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku, gdy wejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik – jego adres, informacja o przeglądarce Użytkownika i adresie IP.
 3. Wyszczególnione dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu.

V. Udostępnianie danych

 1. Zgromadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielenia informacji zgromadzonych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań oraz w wynikającym z nich zakresie.

VI. Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki jeżeli nie chce otrzymywać plików cookies. Zastrzegamy, że wyłączenie ich obsługi może mieć wpływ dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika, co może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego NASHE.PL

I. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych przez Klientów danych osobowych, zasady ich zabezpieczania i określenie praw przysługujących Klientom w tym zakresie. Zasadą naczelną Polityki pozostaje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Dla realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w procesie dokonywania przez Klienta zakupu, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Administrator przetwarza również zgromadzone dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, w tym cele bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług
 5. W przypadku uzyskania odrębnej zgody Klienta, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją przetwarzane są do czasu usunięcia Konta Klienta.
 7. Dane przetwarzane w związku z zawieraniem Umów Sprzedaży będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży, a także przez okres pięciu lat od daty realizacji tych umów ze względu na obowiązki o charakterze podatkowym i księgowym.

III Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Cel, zakres oraz odbiorcy przetwarzanych danych osobowych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia ich przetwarzanie zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty osób, których dane te dotyczą, w zakresie adekwatnym i ograniczonym co do niezbędności przetwarzania, a nadto w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 3. Klient podaje następujące dane osobowe:
  a. w procesie rejestracji: adres email, imię i nazwisko
  b. w procesie składania Zamówienia: adres email, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu
 4. Cele gromadzenia danych osobowych przez Administratora obejmują realizację Umowy Sprzedaży, bieżący kontakt w sprawie realizacji Umowy Sprzedaży, proces reklamacyjny, marketing produktów i usług własnych, przesyłanie newslettera.
 5. Potencjalnymi i możliwymi odbiorcami danych osobowych Klientów są pracownicy Administratora, podmioty współpracujące (firmy kurierskie, Poczta Polska, dostawcy oprogramowania), podmioty obsługujące płatności elektroniczne, podmioty uprawnione do ich otrzymania mocą obowiązujących przepisów prawa.
 6. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

IV. Korzystanie z narzędzi marketingowych i innych udostępnianych przez podmioty trzecie

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z wykorzystaniem następujących narzędzi marketingowych dostarczanych przez podmioty trzecie:
 2. FacebookPixel do wyświetlania reklam opublikowanych na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom tego portalu, którzy okazali zainteresowanie ofertą Sklepu;
 3. MailerLite i Mailchimp do przekazywania informacji o ofercie Sklepu wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę za pośrednictwem Newslettera;
 4. Ifirma  dostarczająca system generowania dokumentów księgowych zawierających dane osobowe Klientów;
 5. PayPal umożliwiający realizację płatności elektronicznych dokonywanych przez Klientów Sklepu.

V. Bezpieczeństwo w Internecie

 1. Administrator stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych:
 2. działania zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do wszelkiego rodzaju nośników zawierających dane osobowe Klientów Sklepu;
 3. minimalizacja ryzyk związanych z awariami technicznymi elektronicznych nośników zawierających dane osobowe Klientów Sklepu;
 4. restrykcyjna polityka bezpieczeństwa haseł dostępu do narzędzi marketingowych udostępnianych przez podmioty trzecie.

VI. Prawa Klientów

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 2. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych po stronie Administratora następuje za pośrednictwem adresu e-mail office@nashe.pl

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym Klientów Sklepu.
 2. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 08 marca 2019 r.

@nashe_bags

cartcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram